Koiran kasvatus ei ole nartun pennuttamista, vaan tavoitteellista työtä, jolla pyritään säilyttämään rodun alkuperäinen käyttötarkoitus ja viemään rotua eteenpäin. Suunnitelmallinen jalostus perustuu määrätietoiseen valintaan ja tarkoituksenmukaisten jalostusmenetelmien käyttöön.

Kasvattajan tulee olla tietoinen koiran rekisteröimiseen liittyvistä määräyksistä eli Kennelliiton koirarekisteriohjeesta ja rotukohtaisista PEVISA-säännöistä. Myös yksittäisen pentueen tekijä luokitellaan pentueen kasvattajaksi, vaikka ei rekisteröityisikään Suomen Kennelliittoon kasvattajaksi.

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä myös kasvattajan aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

Kennelliiton sivuilta löytyy tiedot kennelnimen anomisesta ja muista kasvattajaksi ryhtymiseen liittyvistä asioista. Linkki Kennelliiton "Kennelnimet"-sivulla

 KENNELNIMEN ANOMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

 • käy kasvattajan peruskurssi
 • toimita kennelnimianomus postitse tai sähköisesti Omakoira-palvelun kautta Kennelliittoon
 • anomukseen on liitettävä todistus kasvattajan peruskurssin suorittamisesta
 • Kennelliitto pyytää lausunnon Vesikoirat ry:ltä
 • haettu kennelnimi vaihtoehtoineen julkaistaan Koiramme-lehdessä
 • kennelnimianomus toimitetaan vielä FCI:hin (FCI:in alueella ei voi olla kahta samannimistä kennelnimeä)
 • kennelnimen hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle, lisäksi hyväksytty kennelnimi julkaistaan Koiramme-lehdessä

KENNELNIMEÄ VOI HAKEA, JOS

 • on täyttänyt 18 vuotta
 • asuu Suomessa vakituisesti (vakinainen asuinpaikka Suomi)
 • on sopiva kennelnimen haltijaksi
 • on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
 • on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin
 • on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja se on voimassa

KASVATTAJASITOUMUS

 1. Hyväksyn liiton tarkoituksen, joka on seuraava: Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä. Lisäksi Kennelliitto edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista. Liitto edistää myös koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä.Olen selvillä siitä, että Kennelliiton säännöt, ohjeet (erityisesti koirarekisteriohje) ja määräykset koskevat minua.
 2. Olen selvillä eläinsuojelulain ja järjestyslain sekä muiden koiria koskevien lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä. Huolehdin siitä, että koirani saavat riittävästi ravintoa ja huolenpitoa. Pidän koiriani asianmukaisissa tiloissa ja huolehdin niiden riittävästä liikunnasta. Huolehdin siitä, ettei koiranpidostani aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.
 3. Kasvatan rekisteröintikelpoisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.
 4. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät ja käyttötarkoitukset. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat sopivan ikäisiä, terveitä ja hyväkuntoisia sekä luonteeltaan, ulkomuodoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.
 5. En salaa koirieni vikoja ja sairauksia. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista. Luovutan Kennelliitolle omistamieni ja mahdollisuuksien mukaan myös kasvattamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden julkaisemiseen.
 6. Rekisteröin ja tunnistusmerkitsen pentueeni Kennelliiton voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukaisesti.
 7. Luovutan pennut hyvän kauppatavan ja voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina ja tunnistusmerkittyinä.
 8. Myydessäni koiran teen siitä kirjallisen sopimuksen Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisena samansisältöisenä. Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet. Jos Kennelliitto poistaa myymäni koiran rekisteristä, palautan kauppahinnan.
 9. Myydessäni koiran neuvon uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.
 10. Luovuttaessani koiran sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen Kennelliiton ”Sopimus koiran sijoituksesta” -lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisena samansisältöisenä.
 11. Mikäli välitän muiden kasvattamia/omistamia koiria, noudatan tämän sitoumuksen määräyksiä ja huolehdin siitä, että koirat ovat rekisteröityjä ja tunnistusmerkittyjä.
 12. Suostun siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koirieni pidossa ja hoidossa, suorittaa kennelneuvontakäyntejä sekä ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä koirista.
 13. Tämä sitoumus on voimassa Kennelliiton jäsenyydestä riippumatta, ellen sitä kirjallisesti irtisano.