kirjoittaja Melina Bruno-Paasisalo (ell), kirjoitettu 2011

Puhekielessä lonkkanivelen kasvuhäiriöstä eli lonkkaniveldysplasiasta käytetään useimmiten termiä lonkkavika. Lonkkavikaa on useita eri asteita, FCI:n kansainvälisen arvosteluasteikon mukaan lonkat arvostellaan asteikolla A–E, jossa A tarkoittaa täysin tervettä niveltä, B rajatapausta, C lievästi, D keskivaikeasti ja E vaikeasti dysplastista niveltä.

Lonkkavikaisella koiralla lonkkanivelen nivelmalja on liian matala, jolloin reisiluun pää ei saa riittävästi tukea ja nivelessä esiintyy löysyyttä. Löysyys on kuitenkin vasta dysplasian esiaste; nivelrakenteen muutokset tekevät lonkkanivelestä dysplastisen. Lonkkaniveldysplasia altistaa sitä sairastavan koiran nivelrikon muodostumiselle.

Lonkkaniveldysplasia on eniten tutkittu kasvuhäiriö koiralla, ja se periytyy polygeenisesti eli monen eri geenin kautta. Se on kvantitatiivinen ominaisuus eli sairaita on eriasteisia ja lisäksi on ns. rajatapauksia. Perimän vaikutuksen populaatiossa (ei yksittäisen koiran osalta) on arvioitu olevan eri tutkimusten mukaan n. 20–60 prosenttia. Koiria jalostettaessa on huomattava, että koiran oma ilmiasu ei kerro kaikkea, vaan merkitystä on varsinkin lähisuvun lonkkatuloksilla.

Lonkkavian kehittymiseen vaikuttaa perimän lisäksi myös monet ympäristötekijät, kuten pennun ja sen emän ruokinta sekä koiran kasvunaikainen kohtuuton rasitus pentuiässä. Ruokintavirheet ja liiallinen rasitus eivät kuitenkaan aiheuta lonkkavikaa, vaan tuovat vian esille sairaudelle geneettisesti alttiilla koirilla. Optimaalisella ruokinnalla ja sopivalla liikunnalla voivat muutokset olla lievempiä.

Lievä lonkkaniveldysplasia ei välttämättä aiheuta haittaa koiran jokapäiväisessä elämässä, mutta voi lyhentää koiran käyttöikää aktiivisessa harrastamisessa. Pahimmillaan lonkkaniveldysplasia kuitenkin vammauttaa koiran jo nuorena ja vaikeuttaa koiran normaalia liikkumista aiheuttaen myös kipua.

Lonkkaniveldysplasiaa eikä sen seurauksena syntyvää nivelrikkoa ei voi parantaa. Kummankin hoidossa ja nivelrikon etenemisen hidastamisessa ruokinnalla ja liikunnalla on keskeinen merkitys. Lisäksi kipulääkityksellä voidaan helpottaa oireita. Koiran ylipaino pahentaa oireita merkittävästi. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina.

lähteet:

  • Mäki, K. 2004. Breeding against hip and elbow dysplasia in dogs. Helsingin yliopisto, kotieläintieteen laitos.
  • Lappalainen, A., Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö, Suomen Kennelliitto ry, internetjulkaisu, poimittu 18.6.2011, http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/lonkkanivel.htm
  • Birchard S.J., Sherding R. G., Hip dysplasia, Saunders Manual of Small Animal Practice, 2nd edition,Saunders, 2000 s. 1136-1140
  • Fossum T.W. et al, Hip dysplasia, Small Animal Surgery, St. Louis, Mosby Elsevier. s. 1233-1246